iş hijyeni ölçümü ve analizi

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ

Hız ve Debi

İslilik, Nem

Baca Gazı Ölçümü (CO / O2, CO2, SO2)

NOx (NO, NO2)

Partikül Madde

Ağır Metal Örnekleme (Ag, As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Ni,P,Pb,Sb,Se,Tl,Zn)

Uçucu Organik Bileşikler ve Buhar Örneklemesi (VOC)

Toplam Toz Maruziyeti

Solunabilir Toz Maruziyeti

Kişisel Gürültü Maruziyeti

Ortam Gürültü Maruziyeti

Kişisel Ağır Metal Maruziyeti

VOC Maruziyeti

Ortamda VOC

Termal Konfor

Titreşim Maruziyet

Elektromanyetik Alan

İşveren, çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırarak çalışanlarının sağlık ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen öğeleri öğrenmek, gözlemlemek ve önlemekle mükelleftir. İdeal bir çalışma ortamı oluşturmak ve kayıpları minimuma indirmek için işyeri ortam ölçümleri  konusunda uzman mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Aydınlatma Ölçümü

İş yerlerindeki ışık şiddeti düzeyinin ölçümü

Gürültü Ölçümü

Çevresel gürültü, Kişilerin maruz kaldığı gürültü ve Çalışma ortamında maruz kalınan gürültünün ölçülmesi

Termal Konfor Ölçümü

Orta dereceli ortamlar için PMV ve PPD indislerinin tayini, Sıcak ortamlar için WBGT indeksine göre ısının çalışan üzerindeki baskısı ve Termal rahatlık şartlarının belirlenmesi

Toz Ölçümü

Gravimetrik yöntem kullanılarak pompa vasıtasıyla filtreye numune almak şartıyla Toplam ve Solunabilir tozun tayini ile Toplam, Solunabilir ve Torasik Aerosollerin tayini

Baca Gazı Ölçümü

Kükürtdioksit, Azotmonoksit, Azotdioksit, Karbonmonoksit, Karbondioksit Tayinleri, Toz kütle derişimi, Toz emisyon miktarı tayini ile Gaz akış hız ve debi tayini, Duman yoğunluğu islilik tayini, Rutubet (nem) tayini ve Gaz halindeki toplam organik karbonun (TOC) kütle derişiminin tayinleri

VOC (Uçucu Organik) Ölçümü

Örnekleme pompası ile sorbent tüpe numune alma yoluyla çözücü desorbsiyonu sonrası Gaz Kromotografi (GC) Uçucu Organik Bileşenlerin Tayini

Anlık gaz ölçümü ile Zehirli gaz veya buhar konsantrasyonlarının tayini, Elektrokimyasal hücre metodu ile Karbonmonoksit Tayini ve Oksijen Tayini